งานวิจัย ปีการศึกษา 2556

อิสระพงศ์ ชลคีรี

วัจนภร น้อยเลิศ

ชไมพร ธีระกาญจน์

ภูริช โสภณรัตนโภคิน

ผดุงสินธุ์ ธนไพศาล

ภาณุพงศ์ ขุนณรงค์

สมเจตน์ ไตรพัฒนาพร

จุฑารัตน์ มากดี

จิราภรณ์ พิมพ์โพธิ์

วรมน สายาลักษณ์

พัทธนันท์ เพ็งคำ

ชุตติมา ศิริรัตนวุฒิ

วารุณอร รักประเสริฐสุข

ปราณี พิภพวัฒนา

ณัฐกฤตา ภู่จรรยาพร

ธมลพรรณ รอดสมบูรณ์

สุนัดดา ประเสริฐ

กุลรัตน์ พิมเสน

ประภาพันธ์ เหมะสุทธินันท์

ฐิติชญาณ์ ดำริห์

วัณณ์วรงค์ กองพลพรหม

วัณณ์วรงค์ กองพลพรหม