งานวิจัย ปีการศึกษา 2554

สายสุรีย์ บุตรภักดี

จิตติ จันทสี

ปฐมา สุขทอง

ลัดดาวัลย์ สมบัติ

หทัยพร มงคลอจลา

ขันติพงษ์ ไพโรจน์

กอบชัย มงคลนิมิตร

พิเชฐศักดิ์ รัตน์ปัญญาพร

อุตสาห์ รัตน์ดิลกพาณิชย์

มนวิทย์ บุญประสิทธิ์

ณัฐพล ภมรคณเสวิต

ประภาดา ตลึงจิตร

เฉลิมชัย ตรีเอกลักษณ์

วรดารา เชาวนชาติ

ศจี ลัคนาวิวัฒน์

ศิรินภา เสาวพันธ์พิสุทธิ์

วันวิสาข์ ฟักสุวรรณ

พีรัตน์ รักพานิช

นิพัธ กุลเผือก