รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ทศพร ชนาภาณัฎฐกุล ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลละ 20,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 Click

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)
เรื่อง “ตัวแบบความตั้งใจซื้อสินค้าและบทบาทของนิสัยที่เป็นตัวแปรกำกับบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
โดย ทศพร ชนาภาณัฎฐกุล [MSMIS#10]
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน