ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. และในเวลา 18.00-21.00 น. เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ ภายในคณะฯ รายงานตัวที่ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

โดยทั้งนี้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะมีกิจกรรมปฐมนิเทศน์ภายในคณะฯ (ครั้งที่1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกท่านต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาดังนี้

 

 

และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกท่านจะได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในวันดังกล่าว ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 41 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขที่ใบสมัคร
1 นางสาวแจ่มจันทร์ คงพล 06-0001
2 นางสาวกันยพร เข็มเจริญ 06-0002
3 นางสาวเบญญาภา ตีรณะชัยดีกุล 06-0003
4 นางสาวประภัสสร จำนงค์พลี 06-0007
5 นายภาณุพงศ์ พิบูลย์รัตนกิจ 06-0009
6 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองบัว 06-0010
7 นายศิรยศ มหาขันธ์ 06-0012
8 นางสาวกรชนก ณ ระนอง 06-0013
9 นางสาววิทยรัตน์ อุดมจิตนิธิ 06-0014
10 นางสาววรนิษฐา วงศ์บุษยมาส 06-0018
11 นางสาวสรวงชนก ตั้งโคมแสงทอง 06-0019
12 นางสาวนันทนา โกรัตนะ 06-0021
13 นางสาวปัทมาภรณ์ พละสุข 06-0023
14 นางสาวพัชรา เครื่องต้น 06-0025
15 นางสาวทิพรัตน์ รักษ์เกียรตินำชัย 06-0026
16 นายวุฒิชัย เกษนคร 06-0027
17 นายเทิดพงศ์ วงษาทร 06-0029
18 นางสาวพรทิพย์ บุญสพ 06-0030
19 นางสาววรางคณา สาวสวย 06-0031
20 นายพฤฒิศักดิ์ คงวิโรจน์พันธุ์ 06-0032
21 นางสาวมินทร์ชิสา วรหิรัญเมธานนท์ 06-0033
22 นางสาวชิดชนก สุชลทกุมาร 06-0034
23 นางสาวอภิชญา ฉายานนท์ 06-0037
24 นางสาวนภสร ลลิตศศิวิมล 06-0041
25 นายอาทิตย์ รัตนมาลากุล 06-0042
26 นางสาวจิตติมา สอาดเอี่ยม 06-0043
27 นายนรเทพ เพ็ชร์อินทร์ 06-0044
28 นางสาวอริสรา ตันติพงศ์พาณิช 06-0046
29 นายนภัส ศิริสมรรถการ 06-0047
30 นางสาวไพลิน ลิ้มถาวรนันท์ 06-0049
31 นางสาววรัญญา เพ็ชรมณี 06-0056
32 นางสาวคัทลียา หวังอีน 06-0057
33 นายพชร มิตานี 06-0059
34 นางสาวพัชราวดี เลิศปัญญาพล 06-0060
35 นายมนทวัส ศรีภูสิตโต 06-0061
36 นายพัฒนกิจ เอมอมร 06-0063
37 นางสาวณัฐวรรณ ดวงจิตร 06-0064
38 นายณัฐพล รอบคอบ 06-0065
39 นางสาวดารารัตน์ คนล้ำ 06-0066
40 นางสาวสุภาภรณ์ พัฒนวงศ์ปราการ 06-0069
41 นางสาวภัทรพร อินทรารักษ์ 06-0071

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา