งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554

สุภิตรา ทิวาราตรีวิทย์

รัชดา ประคองสาย

แอนจณา ปันทะนา

ปริญญาพร แก้วประดิษฐ์

อัญชลี อำนาจสมบูรณ์

ณัฐนี เจริญจรัสกุล

ชาญพล วัฒนะลาภา

กุลวดี อิงคพันธ์พงศ์

ปรัสตยุ เทียมทอง

วรรณิศา หุ่นดีด

อารีรักษ์ อารักษ์วาณิช

อรชุน สกุลวงศ์

ปองพล วรพฤกษ์พิสุทธิ์

อนุสรณ์ เรืองจินดา

กนกกร ลิมปกาญจน์

จรรยา ถัดมาลี

พัชรินทร์ ลิ้มนพคุณ

ศิริรัตน์ สมเป็น