งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553

พิชิต ตันติพานิชธีระกุล

ศนิพรรณ โชควิจิตรกุล

มธุรส รัตนะบัวงาม

นภัสนันท์ มั่นสัจจะกุล

พรเพ็ญ พลสิทธิ์

นริตา อดุลย์แก้วผลึก

เกษมกิตติ์ รัตนภิญโญพิทักษ์

วรสร ระบิลทศพร

นนทสิทธิ์ นครชัย

กมลกานต์ กาญจนาพฤกษ์

อกนิษฐ์ ส่งศรีจันทร์

ธนัชญา มานะสมจิตร

นราชัย เที่ยงธรรม

ปานพงษ์ กำแพงเพชร

ปาริชาติ รัตนแสงทิพย์

กิตติศักดิ์ มหพันธ์

ณัชณิชา เริงฤทธิ์

กาญจนา มีสุด

กฤษณะพงศ์ อำไพ