งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552

นาวี ประสูตร์แสงจันทร์

จิตติภิรมย์ สินพารานนท์

เสาวญา วิทยพันธ์

ทรงธรรม เรืองชัยชาญกิจ

ยุพารัตน์ เปล่งโสภา

สรณะ สร้อยน้ำ

กฤษณา กระทู้

สมร ขอสกุล

อุดมศักดิ์ ปิ่นอมร

ธิติ อังศุธร

สุวพิชญ์ เผ่าวัฒน์ชัย

วรรณศิริ เนคมานุรักษ์

จิรภัทร์ พิศุทธิ์รัตนากร