suppat mis1

mis1_suppat
ชื่อ – นามสกุล :
 สุภพัฒน์ แก่นประกอบ (อายุ 34 ปี)

ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Production Planner-Junior / Production Control Department/ บริษัท Spansion (Thailand)

ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Assistance Vice President / MIS Unit: Corporate Portfolio Department / ธนาคารกสิกรไทย

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ช่วยการันตีถึงความมีมาตรฐานที่สูงด้านการศึกษา หลักสูตร มีความเป็นลูกผสมที่บูรณาการความรู้ทางด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ  ได้ต่อยอดความรู้ที่เรียนมาทางด้าน MIS โดยตรง โดยปัจจุบันทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทางธุรกิจธนาคารในด้านต่างๆ สำหรับสนับสนุนงานตัดสินใจให้กับผู้บริหาร


3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ    บรรยากาศการเรียนมีทั้งเครียดและสนุกผสมกันไป

มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสูงทั้งคณาจารย์ภายในและวิทยากรภายนอก

ที่ประทับใจที่สุดคือเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยกัน ทั้งที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ หลากหลายพื้น ฐานความรู้ ก็สามารถเรียนร่วมกันได้จนจบและเพื่อนๆก็ทำให้บรรยากาศการเรียนมีความสนุกและอยากเลิกงานแล้วมาเรียน