Schedule for IS/THESIS Exam MSMIS THAMMASAT

กำหนดการสอบ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS]

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน และผลของการใช้งานแอปพลิเคชันติดตามการออกกำลังกาย
[FACTORS INFLUENCING EXERCISE MONITORING APPLICATION USE AND EFFECT RESULT]

นักศึกษา: ประภัสสร จำนงค์พลี
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการบริจาคเงินให้กับสตรีมเมอร์เกมในประเทศไทย
[FACTORS INFLUENCING INTENTION TO DONATE MONEY TO GAME STREAMER IN THAILAND]

นักศึกษา: วุฒิชัย เกษนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะบริจาคเงินผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มในประเทศไทย
[FACTORS INFLUENCING INTENTION TO DONATE THOUGH CROWDFUNDING PLATFORMS IN THAILAND]

นักศึกษา: พรทิพย์ บุญสพ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลในมุมมองของผู้กู้
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE THE PEER TO PEER LENDING PLATFORM IN THE BORROWER’S PERSPECTIVE]

นักศึกษา: จิตติมา สอาดเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบจากความตั้งใจค้นหาและแบ่งปันข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
[INFLUENCING FACTORS AND INTENTION TO SEEK AND SHARE HEALTH INFORMATION VIA SOCIAL MEDIA FACEBOOK DURING PANDEMIC]

นักศึกษา: อริสรา ตันติพงศ์พาณิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การศึกษาความตั้งใจในการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[INTENTION TO INVEST IN STARTUPS THROUGH THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND]

นักศึกษา: วรัญญา เพ็ชรมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้: กรณีศึกษาการใช้ระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีของข้าราชการกรมสรรพากร
[THE IMPACT OF INFORMATION SYSTEM ON USER EFFECTIVENESS: A CASE STUDY OF USING TRANSACTION CONTROL LOG AND ACCOUNTING SYSTEM FOR REVENUE DEPARTMENT ORGANIZATION OFFICIALS]

นักศึกษา: แจ่มจันทร์ คงพล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 17.00 – 18.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานและซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดนัดออนไลน์จากนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเว็บไซต์เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง
[FACTOR THAT INFLUENCES COLLEGE ONLINE MARKETING GROUP MEMBERS TO PURCHASE AND CONTINUANCE TO USE THE MARKETS IN FACEBOOK]

นักศึกษา: พชร มิตานี
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 18.00 – 19.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ

นักศึกษา: วรางคณา สาวสวย
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของสำนักงานศาลยุติธรรม

นักศึกษา: ชิดชนก สุชลทกุมาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Employee Self Service (ESS) ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นักศึกษา: นภัส ศิริสมรรถการ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารไลน์แมนและแกร็บฟู้ด
[THE COMPARATIVE STUDY OF LINE MAN AND GRAB FOOD DELIVERY APPLICATIONS ACCEPTANCE]

นักศึกษา: คัทลียา หวังอีน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 10.00 – 11.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ความเชื่อมั่นและการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนบุคคลด้วยใบหน้า

นักศึกษา: ณัฐพล รอบคอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 11.00 – 12.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ความตั้งใจใช้โซเชียลแบงก์กิ้งของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทย
[INTENTION TO USE SOCIAL BANKING OF THAI COMMERCIAL BANK’S CONSUMER]

นักศึกษา: วรนิษฐา วงศ์บุษยมาส
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ความตั้งใจในการใช้งาน ทรู มันนี่ วอลเล็ท อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
[CONSUMER’S CONTINUANCE USAGE INTENTION OF TRUE MONEY WALLET]

นักศึกษา: ปัทมาภรณ์ พละสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon การพัฒนาระบบการจัดทำงบการเงินรวม
[DEVELOPING A SOFTWARE CONSOLIDATION FINANCIAL SYSTEM]

นักศึกษา: ทิพรัตน์ รักษ์เกียรตินำชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 10.00 – 11.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงระบบงานธุรกิจร้านขายยาสมุนไพรไทย-จีนและศูนย์สุขภาพทางเลือก “นิธิโชติโอสถ”
[MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT FOR BUSINESS IMPROVEMENT OF THAI-CHINESE HERBAL PHARMACY AND ALTERNATIVE HEALTH CARE SERVICE “NITICHOTE OSOT”]

นักศึกษา: พฤฒิ​ศักดิ์​ คง​วิโรจน์​พันธุ์​
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 11.00 – 12.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การทำ Data Mining เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
[ANALYTICAL TOOLS FOR STRATEGIC DECISION MAKING . CASE STUDY : GOVERNMENT SAVING BANK]

นักศึกษา: รัชฎาภรณ์ ทองบัว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 17.30 – 18.30 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประมาณการผลการดำเนินงานของทีมสินเชื่อธุรกิจก่อสร้าง ธนาคารกรุงไทย ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในงานโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
[DATA ANALYTIC FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT PROJECT (E-BIDDING)]

นักศึกษา: สุภาภรณ์ พัฒนวงศ์ปราการ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 18.30 – 19.30 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อร้านอาหารในการเลือกใช้แอพพลิเคชันผู้ให้บริการสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่
[FACTORS INFLUENCING RESTAURANTS ON SELECTING FOOD DELIVERY APPLICATIONS]

นักศึกษา: นรเทพ เพ็ชร์อินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบตัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นักศึกษา: ศิรยศ มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 10.00 – 11.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการแอปพลิเคชัน มิวสิก สตรีมมิ่งในประเทศไทย
[FACTORS AFFECTING CONSUMER INTENTION OF PURCHASE ABOUT MUSIC STREAMING IN THAILAND]

นักศึกษา: วิทยรัตน์ อุดมจิตนิธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 11.00 – 12.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE HEALTHCARE APPLICATION SERVICES]

นักศึกษา: นันทนา โกรัตนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon ความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันโทรเวชกรรม ในประเทศไทย

นักศึกษา: พัชราวดี เลิศปัญญาพล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
[SENTIMENT ANALYSIS OF ESPORTS VIEWERS IN THAILAND]

นักศึกษา: พัทธดนย์ หลงปาน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

เวลา 08.30 – 09.30 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาโดยเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการระดมทุนออนไลน์ในการทำบุญทอดกฐินของคนไทย
[BUDDHISM CHANGES ON DIGITAL TECHNOLOGY: A CASE STUDY ON CROWD FUNDING FOR THAI’S KRATHIN CEREMONY]

นักศึกษา: อาทิตย์ รัตนมาลากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 09.30 – 10.30 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

infoicon การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองด้านการทำงานในองค์กรของไลฟ์โค้ช บนสื่อสังคมออนไลน์
[BEHAVOURIAL STUDY OF MOTIVATIONAL COMMUNICATION FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF ONLINE LIFE COACHES]

นักศึกษา: ไพลิน ลิ้มถาวรนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 10.30 – 11.30 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon ความท้าทายและอุปสรรคในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจขององค์กร

นักศึกษา: เบญญาภา ตีรณะชัยดีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)

การค้นคว้าอิสระ 1 ปีการศึกษา 2/2563 (ทวิภาค)

infoicon โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผู้ให้บริการวางแผนจัดงานแต่งงาน

นักศึกษา: เทิดพงศ์ วงษาทร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting)