งานวิจัย ปีการศึกษา 2562

ธันย์ชนก สมส่วน

กุลธร สุวิสิทฐ์

ธัญญรัตน์ อิศรวิริยะกุล

สิริกาญจน์ ชัยหาร

รมย์ชลี เลาหสัจจาพร

แพรว เหล่าสกุลพร

กรชนก อรุณเนตรทอง

จักรพงศ์ รินทะวงศ์

อักษรา อักษรสิทธิ์

มานิตา สุวรรณวงศ์พร

นันท์นภัส สายทองแท้

พิมพ์พนิต สิทธินววิธ

สุภาพรรณ คงมณีพรรณ

ธรรศมน รุ่งรัตนาอุบล

พรรนิภา เร่งรัด

ตุลยา ดำรงธรรมวานิช

ธันย์ชนก เอี่ยมสถาพร

สุมีนมาศ สาธุวัตร

ชมพูนุท เปรมสมาน

รักษิณา กิจวรวิเชียร

เกศกนก ยิ้มแย้ม

กชกร พินิจรัตนารักษ์

จิรายุส คุณประเสริฐ

พิมลพรรณ อภิชนบัญชา

ปฏินญา ศรีสะอาด