งานวิจัย ปีการศึกษา 2558

พุฒิสรณ์ ย่อมเจริญ

เสกสรร รอดกสิกรรม

นววัฒน์ สิทธิพรม

สรวรรณ อินทโสตถิ

ธนาภา ฉิมมิ

เอกพันธ์ พัฒนาวิจิตร

ปาณณัฐสุข ศิริวัฒน์

ศุภากร ชินวุฒิ

พิชิตา แสนสุวรรณ

เตชะพิทย์ ผลาวงศ์

สุกัญญา คำภาศรี

เจนจิรา อาบสีนาค

ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์

ปวีณา เปล่งเสียง

บุปผาชาติ กรุงศรีเมือง

สุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์

อาทิตยา ฉิ่นไพศาล

ณภัค รวิมหธนากุล

อรรฆวุฒิ เล้าอติมาน

น้ำทิพย์ เกิดน้อย

พรพรรณ อาชีวะเกษะ

ภรณ์ทิพย์ บรรลุฤทธิพร

นันทวัน โรจน์วัชรเสวี

ดารินทร์ จิตสุวรรณ

วิริยาภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์

ภัทราพร ศิริไพบูลย์

ชนิดา วีระกุล