งานวิจัย ปีการศึกษา 2557

ธนิต ธนะนิมิตร

นิธิป ชวนตันติกมล

วลัยพร มณีนิล

นูรียา เหล็มปาน

ศิวพงศ์ เรืองกุล

นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว

สราวุฒิ ทองศรีคำ

จันจิรา วิลาศรี

ปัณวรรธณ์ ชัยพรรถพานิช

จิตสิริ ตรีรัตนชวลิต

โมกข์ ตันติปาลกุล

สุภาพร วงษา

ภัทรวรรณ สมประสงค์

สกาวรัตน์ ยะจอม

พิทยา พิพัฒน์พัลลภ

นทธนิศร์ คชาชีวะ

วันวิสาข์ โชติปุญโญ

อนุวัตร์ รักทอง

บงกชรัตน์ พบถาวร

สุขวิทย์ พิมพ์แก้ว

ธัญลักษณ์ รัตน์ปัญญาพร

สลิสา เอียดสุย

ฐปพงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์

จรัญยา ธงนิมิตร์

วาชรัตน์ สิงห์โต

รวีนันท์ จันทร์ศิริวัฒนา

ปทิตตา ทองเจือพงษ์

ชโรธร สุธีราภินันท์

นิอาอีดา นราพิทักษ์กุล

พัศภณ บวรพุฒิคุณ

ภัทรพงษ์ ยมนา

ณภัทร รัตนเสน

ชัยพร ธนันทา

วรัลชญาน์ สิงห์ทองวรรณ์

สุชาดา บูรณะศิลปกิจ

ปาลวี สรนุวัตร

ปรัชญา ขันธนิยม

สุพิชญา อาชวจิรดา