งานวิจัย ปีการศึกษา 2555

กฤษดา สัจจวีระกุล

ภัททิยา นภาชัยเทพ

วรัญญา สุมทุมทิพย์

พรชัย ตั้งพิทยาเวทย์

ณัฐนันท์ ไกรสิทธิกุล

นภัส ตันติเสรี

ชลธิชา จิตรจวง

ไกรวิทย์ พฤกษาพนาชาติ

จตุรพร อินทรรุ่ง

ปิยะพงษ์ บุญมี

ปธิกร ศิลมัฐ

อรวดี เนื่องฤทธิ์

พรพรรณ สมิทธ์สมบูรณ์

นริศรา ศิริจันทร์