งานวิจัย ปีการศึกษา 2553

นลิน นทีวัฒนา

พัชรมัย ปาณชู

มัทริกา เกิดบ้านชัน

ณัฏฐศศิ พฤกษ์พิทักษ์

พิณดาพรรณ พุกกะเจียม

ยุพเรศ กานต์ธารมาศ

วิทวัส อินทรสว่าง

กฤติมา กมล

สุวจี สังข์อาษา

นลินี เพิ่มต่อศักดิ์

พัชรวีร์ ชั้วทอง

ปัทมา เปรมปราชญ์