พิธีรับมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 80

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 80


 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.35 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย

 

  • ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ทุนละ 36,000 บาท
  • ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุนละ 80,000 บาท

 

ในการนี้ นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

  • นางสาวภูมิสิริ พูลเพิ่ม
  • นายศราวุธ คำจ๋า
  • นางสาวโสวิชญา สุปราณี
  • นางสาวลักขณา วณิชชารักขกุล