career-path-msmis

Career
เส้นทางสายอาชีพในอนาคต

CIO (Chief Information Officer) Business Analyst
CTO (Chief Technology Officer) System Analyst
IT/MIS/ICT Consultant Internet Security Manager
IT/MIS/ICT Manager Application/Software Manager
IT Strategic Planner Solution Manager
IT Audit Manager Technology Manager
Digital Marketing Manager Assistant IT Manager
Digital Sale Develop Manager IT Specialist
Senior Business Analyst IT Developer Specialist
IT Solution Architect

Work Types
After Graduation
ความสำเร็จจากโครงการ

  • ผู้เชี่ยวชาญ PROFESSIONAL : 41

  • นักวิชาการ ACADEMIC : 5

  • ผู้บริหาร MANAGEMENT : 46

  • เจ้าของธุรกิจ ENTREPRENEUR : 8

After Graduation หลังจากการสำเร็จการศึกษา

ภาคการเงิน / ธนาคาร FINANCE 0

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ GOVERNMENT 0

การผลิต MANUFACTURING 0

ธุรกิจการค้า TRADING 0

โทรคมนาคม TELECOMMUNICATION 0

เทคโนโลยี TECHNOLOGY 0

คมนาคมขนส่ง LOGISTIC 0

อื่นๆ OTHERS 0

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

career-information-systems-executives-msmis

ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศในองค์กร

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน

career-is-it-development-service-entrepreneur-msmis

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการพัฒนา/ให้บริการ IS/IT

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน

cereer-information-system-consultant--msmis

ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศให้กับองค์กร

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน

career-information-systems-auditor-msmis

ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน

ไอที + บริหาร = หนทางแห่งความสำเร็จ

Information Technology

and Management

The way of SUCCESS business

ประยุกต์ใช้ได้จริง มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ตัวผมไม่ได้เรียนมาทั้งด้านบริหาร และด้าน IT ก็ยังสามารถเข้าใจได้ง่าย

ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน MSMIS THAMMASAT เพราะ การเดินทาง หลักสูตรน่าสนใจ น่าจะช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ได้

เพชร เครือพานิช Senior Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Managing Director. Goconnext Co.,LTD

ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ทันสมัย ทำให้สิ่งที่ได้จากการเรียนนั้นสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้อย่างลงตัวและต่อยอดได้อย่างมากมาย

สิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ Managing Director. Gooconnext Co.,LTD

อาจารย์ผู้สอนประจำแต่ละวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยินดีที่จะให้ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาในการทำ IS อีกด้วย

วรมน สายาลักษณ์ Assistant Manager - IT Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.

เพื่อนๆ รวมไปถึงรุ่นพี่ที่เรียนในโครงการเดียวกันให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเรียนปริญญาโทประสบความสำเร็จ

กัลย์ธิรา ธนานันท์ศิริสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ใช้ความรู้ที่เรียนมา ปรับใช้ในการทำงาน รู้สึกโตขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำให้ได้มีการเลื่อนขั้นตำแหน่ง พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อนๆ ลงตัวทุกอย่าง

อุตสาห์ รัตน์ดิลกพานิชย์ Associate Director