งานวิจัย ปีการศึกษา 2552

จิราวุฒิ กลัดทอง

จิรพร ศรีพลาวัฒน์

ปิยนุช สุรพันธนาการ

ฐิติมาภรณ์ แย้มอุทัย

อัมพรพรรณ คล้ายคลึง

กุลชลี เฮงเจริญรุ่งเรือง

นันทรัตน์ บัณฑิตวงศ์รัตน์

ชญาศักดิ์ ทวีทอง

ชลธิชา โกศลชวาล

สุทธิพร สวารักษ์

ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์

อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล

พงษ์ธวัช คณานุรักษ์

สาวิตรี เสือแจ่ม

นงนุช องุ่นศรี

วชิรพันธ์ ศรีศุภนิมิตร

วชิราภรณ์ ขยัน

จิตต์รัตน์ พัฒนธีรภัทร

อณัศยา ชาวเวียง