ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  – 31 พฤษภาคม 2563  เรียบร้อยแล้วนั้น

 

บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 16:00 ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผ่านทางอีเมล msmis@tbs.tu.ac.th โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า ยืนยันสอบสัมภาษณ์ MSMIS15_เลขที่ใบสมัคร เช่น ยืนยันสอบสัมภาษณ์ MSMIS15_06-0099 และโครงการฯ จะตอบกลับอีเมลของท่านพร้อมทั้งส่งกำหนดการนัดหมายและข้อแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ทางไกลให้กับท่าน หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก