Course Structure 2559

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
วิชาบังคับ 27 27
วิชาเลือก 3 12
วิทยานิพนธ์ 15
การค้นคว้าอิสระ 6
รวม 45 45

วิชาในหลักสูตร

COURSE OFFERED

รายวิชาเสริมพื้นฐาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร,ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ,การสื่อสารทางธุรกิจ

วิชาบังคับ

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล, การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ, การปรับปรุงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ, การจัดการข้อมูลและปัญญาธุรกิจ, สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร, ธุรกิจดิจิทัล, ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ, ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ, การจัดการการตลาด

วิชาเลือก

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมไอที, การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของภาคอุตสาหกรรมบริการ, กฏหมาย ระเบียบ และนโยบายสาธารณะด้านไอทีกับการจัดการ ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม, องค์กรอัจฉริยะในยุคดิจิทัล, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่, โปรแกรมเครื่องมือสำหรับพัฒนา ระบบงานบนเว็บและมือถือ, การออกแบบและการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ, การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง, การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์, เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต, สถาปัตยกรรมเชิงบริการ, บูรณการความรู้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่, เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, ใหม่! การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับธุรกิจ

การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ, การจัดการการเงิน, หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการปฏิบัติการ, การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค, การจัดการภาษี, การบริหารต้นทุน, กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน, การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการปฏิบัติการด้านบริการ

วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)

วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)

การค้นคว้าอิสระ 1
การค้นคว้าอิสระ 2

แผน ก แบบ ก2

(ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์)

controla

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

choicea

วิชาเลือก 3 หน่วยกิต

thesisa

วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน ข

(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

controlb

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

choiceb

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

researchb

การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

1) วิชาเสริมพื้นฐาน 4.5 หน่วยกิต

(1) วิชาเสริมพื้นฐาน 4.5 หน่วยกิต

รายวิชาเสริมพื้นฐาน

นักศึกษา จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานจำนวน 3 วิชา ให้ได้ผลคะแนน P (ผ่าน) ก่อน จึงจะสามารถศึกษาวิชาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรได้จำนวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจะไม่นำมาคิดรวมกับหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1) นักศึกษาจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการยกเว้นวิชา รส.551 ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าว

2) นักศึกษาจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางบัญชีหรือด้านบริหารธุรกิจ จะได้รับการยกเว้นวิชา รส.501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าว

3) นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาเสริมพี้นฐาน รส.591 การสื่อสารทางธุรกิจ

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
รส.501
IS 501
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
Fundamental of Financial and managerial Accounting

1.5 (1.5-0-4.5)

รส.551
IS 551
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information TechnologyEssentials

1.5 (1.5-0-4.5)

รส.591
IS 591
การสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication

1.5 (1.5-0-4.5)

2) วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ จำนวน 9 วิชา 27 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

รส.601
IS 601
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
Modern Business Management in Digital Era

3 (3-0-9)

รส.611
IS 611
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
Managing Information Systems Projects

3 (3-0-9)

รส.612
IS 612
การปรับปรุงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ
Business Improvement using IS

3 (3-0-9)

รส.651
IS 651
การจัดการข้อมูลและปัญญาธุรกิจ
Data Management and Business Intelligence

3 (3-0-9)

รส.652
IS 652
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร
Enterprisearchitecture for organizational transformation

3 (3-0-9)

รส.653
IS 653
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business

3 (3-0-9)

รส.654
IS 654
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
Information System security in Business

3 (3-0-9)

รส.691
IS 691
ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
Research Methodologyin Information Systems

3 (3-0-9)

บธ.630
BA 630
การจัดการการตลาด
Marketing Management

3 (3-0-9)

3) วิชาเลือก

3) วิชาเลือก

1)นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต

2)นักศึกษา แผน ข จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต และวิชาเลือก 1 ใน 4 วิชานี้ จะต้องเลือกศึกษาวิชา รส.789 บูรณาการความรู้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปนี้

 

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

รส.706
IS 706
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมไอที
IT Innovation for Entrepreneurship in Digital Economy

3 (3-0-9)

รส.716
IS 716
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของภาคอุตสาหกรรมบริการ
Managing Information System for Service Industry

3 (3-0-9)

รส.717

IS 717

กฏหมาย ระเบียบ และนโยบายสาธารณะด้านไอทีกับการจัดการ ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Managing Business and Social Responsibility under IT Regulations and Public Policy

3 (3-0-9)

รส.718
IS 718
องค์กรอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
Intelligent Organization in digital era

3 (3-0-9)

รส.766
IS 766
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่
Programming with Modern Languages

3 (3-0-9

รส.767
IS 767
โปรแกรมเครื่องมือสำหรับพัฒนา ระบบงานบนเว็บและมือถือ
Software Development Tools for Web and Mobile Applications

3 (3-0-9)

รส.768
IS 768
การออกแบบและการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
Information Systems Design and Quality Assurance

3 (3-0-9)

รส.777
IS 777
การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
Advanced Database Management

3 (3-0-9)

รส.778
IS 778
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information System Audit

3 (3-0-9)

รส.785
IS 785
การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับธุรกิจ
Machine Learning in Business

3 (3-0-9)

รส.786
IS 786
การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing Management

3 (3-0-9)

รส.787
IS 787
เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต
Wireless Technologies and Internet of Things

3 (3-0-9)

รส.788
IS 788
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Service-oriented architecture (SOA)

3 (3-0-9)

รส.789
IS 789
บูรณการความรู้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่
Integrating IS/IT Knowledge and Emerging Technology

3 (3-0-9)

รส.791
IS 791
เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Tools and Techniques for Business Data Analysis

3 (3-0-9)

บธ.610
BA 610
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
Accounting for Decision Making

3 (3-0-9)

บธ.620
BA 620
การจัดการการเงิน
Financial Management
3 (3-0-9)
บธ.640
BA 640
หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
Principles of Management Human and Resources Management
3 (3-0-9)
บธ.650
BA 650
การจัดการปฏิบัติการ
Operations Management
3 (3-0-9)
บธ.704
BA 704
การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค
Business Management in Regional Contexts
1.5 (1-0-4.5)
บธ.711
BA 711
การจัดการภาษี
Tax Management
3 (3-0-9)
บธ.713
BA 713
การบริหารต้นทุน
Cost Management
3 (3-0-9)
บธ.732
BA 732
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive Marketing Strategy
3 (3-0-9)
บธ.734
BA 734
การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
Service Marketing and Management
3 (3-0-9)
บธ.752
BA 752
การจัดการโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3 (3-0-9)
บธ.754
BA 754
การจัดการปฏิบัติการด้านบริการ
Service Operations Management
3 (3-0-9)

4) วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 15 หน่วยกิต

4) วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 15 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง

รส 800
IS 800
วิทยานิพนธ์
Thesis

15

5) วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข) 6 หน่วยกิต

5) วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข) 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง

รส 771
IS 771
การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I

3

รส 772
IS 772
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
3

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา วิชาเสริมพื้นฐาน

รส.501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 1.5 (1.5-0-4.5)
IS 501 Fundamental of Financial and managerial Accounting
หลักการบัญชีการเงินและบัญชีบริหารเบื้องต้น กระบวนการบันทึกข้อมูลทางบัญชี จนถึงการออกงบการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมทางการเงินที่เป็นประโยชน์ผู้บริหาร

รส.551 ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5 (1.5-0-4.5)
IS 551 Information Technology Essentials
ประเภทและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ระบบปฎิบัติการ ภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดผล

รส.591 การสื่อสารทางธุรกิจ 1.5 (1.5-0-4.5)
IS 591 Business Communication
หลักการสื่อสารให้ได้ผล สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการสื่อสาร การฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การวางแผนและการนำเสนอผลงาน ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร รวมทั้งเทคนิคและรูปแบบการสื่อสารในแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา วิชาบังคับ

รส.601 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล 3 (3-0-9)
IS 601 Strategics and Modern Business Management in Digital Economy
สภาพแวดล้อมของการบริหารธุรกิจ การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง หลักการและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบริหารหน้าที่งานหลักต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น หน้าที่ด้านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม รวมทั้งบทบาทของระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ (IS&IT)

รส.611 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9)
IS 611 Managing Information Systems Projects
วงจรการพัฒนาระบบ ความหลากหลายของตัวแบบ แนวคิด และระเบียบวิธีต่างๆ (Approaches and Methodologies) ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น Waterfall, Spiral, Agile, Structured และ Object-oriented เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมของการบริหารโครงการ หลักการและเทคนิคการบริหารโครงการระบบสารสนเทศทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยหลักการและเทคนิคการบริหารขอบเขตโครงการ (project scope) การบริหารทรัพยากรทั้งบุคลากร เวลา และเงินงบประมาณ การบริหารการสื่อสาร (Communication management)การบริหารการจัดซื้อ/จัดหา (Procurement management) การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ (Risk management) การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change management) การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยใช้ตัวแบบ CMMI การจัดทำ TOR และการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการจริง

รส.612 การปรับปรุงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9)
IS 612 Business Improvement using IS
ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ความหมายของกระบวนการทางธุรกิจ ประเภทของกระบวนการทางธุรกิจและตัวอย่างของกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรต่างๆ การจัดทำตัวแบบกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น DFD, UML, BPMN เป็นต้น การวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและระบุปัญหาของกระบวนการทางธุรกิจ วิธีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การจัดหา วิเคราะห์และการจัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบสารสนเทศดังกล่าว รวมถึงการใช้โปรแกรมเครื่องมือต่างๆ สำหรับทำตัวแบบและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

รส.651 การจัดการข้อมูลและปัญญาธุรกิจ 3 (3-0-9)
IS 651 Data Management and Business Intelligence
ศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบ เครื่องมือ เทคนิคและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ภาษาฐานข้อมูล (Structural Query Language หรือ SQL) การออกแบบวิธีจัดเก็บที่เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการใช้ข้อมูล ข้อควรคำนึงในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือช่วยในการค้นและเรียกข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึง BI infrastructure ซึ่งประกอบด้วย การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing หรือ OLAP) แผงหน้าปัด (Dashboard) สกอร์การ์ด (Scorecard) เทคนิค รวมถึงสถิติและเครื่องมือสำหรับเสาะหาข้อมูลที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ (Data mining) ตลอดจนประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมูล

รส.652 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร 3 (3-0-9)
IS 652 Enterprise architecture for organizational transformation
แนวคิด บทบาทและความสำคัญของสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ (Enterprise Architecture หรือ EA) หลักและระเบียบวิธีของ EAแบบต่าง ๆ EA framework ที่อยู่ในกระแสนิยม การสร้างตัวแบบ EA (EA Modelling) การจัดการ EA (การพัฒนา การสร้าง การใช้และบำรุงรักษา) ข้อควรคำนึง แนวทาง (guide line) และแนวปฏิบัติที่ดีในการนำ EA ไปปฏิบัติ แนวโน้มของ EA ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รส.653 ธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-9)
IS 653 Digital Business
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ โมเดลการทำธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ ทางเลือกในการทำระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจออไลน์ทั้งด้านหน้าร้าน (Front end) และหลังร้าน (Back end) รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการชำระเงิน ระบบขนส่ง เป็นต้น การทำการตลาดของธุรกิจออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก การประเมินผลสำเร็จของธุรกิจออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รส.654 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ 3 (3-0-9)
IS 654 Information System Security in Business
แนวคิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรตามกรอบแนวคิด Cobit และกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้บริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องทราบ เพื่อให้สามารถบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกหัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงแผนการทำให้ระบบสารสนเทศกลับคืนสู่สภาพเดิมจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การกำหนดมูลค่าการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการลงทุน เข้าใจเทคนิคการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนำมาใช้

รส.691 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9)
IS 691 Research Methodology in Information Systems
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนในการทำวิจัยทางธุรกิจ (ประกอบด้วย การระบุปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบการวิจัย การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การจัดทำเครื่องมือเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย) นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจัดทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเลือกหัวข้อวิจัย จัดทำข้อเสนอการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยและรายการผลการวิจัยทางธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาการจัดทำวิจัยเชิงคุณภาพในเบื้องต้นด้วย

บธ.630 การจัดการการตลาด 3 (3-0-9)
BA 630 Marketing Management
กระบวนการจัดการการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์การ วิเคราะห์การแข่งขันและพฤติกรรมลูกค้า กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดต่างๆ ปฏิบัติตามแผนติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดการจัดการการตลาดที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีจริยธรรม

คำอธิบายรายวิชา วิชาเลือก

รส.706 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมไอที 3 (3-0-9)
IS 706 IT Innovation for Entrepreneurship in Digital Economy
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการบริหารจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนบุคลากร แผนการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างการดำเนินงาน เป็นต้น

รส.716 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของภาคอุตสาหกรรมบริการ 3 (3-0-9)
IS 716 Managing Information System for Service Industry
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ (Healthcare) หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นต้น ระบบสารสนเทศที่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนั้นใช้งาน รวมทั้งปัญหาและวิธีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้

รส.717 กฏหมาย ระเบียบ และนโยบายสาธารณะด้านไอทีกับการจัดการธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-9)
IS 717 Managing Business and Social Responsibility under IT Regulations and Public Policy
กฏหมายไอที ระเบียบ และนโยบายไอทีของภาครัฐ นโยบายสาธารณะด้านไอที รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ระเบียบ และนโยบายดังกล่าว วิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฏหมายไอที ระเบียบ และนโยบายไอทีของภาครัฐที่มีต่อธุรกิจ ทั้งในด้านการทำงานและการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายไอที รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ไอทีของธุรกิจที่มีต่อสังคม เพื่อใช้สำหรับกำหนดนโยบายการใช้ไอทีขององค์กร

รส.718 องค์กรอัจฉริยะในยุคดิจิทัล 3 (3-0-9)
IS 718 Intelligent Organization in digital era
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รส.601 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
องค์ประกอบขององค์กรอัจฉริยะ การบริหารเพื่อสร้างองค์กรอัจฉริยะ การบริหารความรู้ การบริหารเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กร (เช่น การเข้าถึงลูกค้า การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความสามารถในการเพิ่มความแตกต่าง เป็นต้น) การบริหารเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ การบูรณาการเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะ

รส.766 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 3 (3-0-9)
IS 766 Programming with Modern Language
ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม จุดเด่น ข้อจำกัดของภาษาและลักษณะงานที่เหมาะสมกับการใช้ภาษา โครงสร้าง ไวยากรณ์คำสั่งของภาษาและเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียนภาษานั้นๆ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้

รส.767 โปรแกรมเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ 3 (3-0-9)
IS 767 Software Development Tools for Web and Mobile Applications
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และหลักการทำงานของโปรแกรมเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนเว็บ (Web application) และบนอุปกรณ์พกพา (Mobile application) เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งศึกษาถึงการใช้งานและฝึกทักษะการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ให้สามารถทำงานบนเว็บและบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม (platform) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น iOS หรือ Android ได้

รส.768 การออกแบบและการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9)
IS 768 Information Systems Design and Quality Assurance
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ รส.611 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
แนวคิดสมัยใหม่ของการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบสารสนเทศ เช่น การใช้ UX (User experience) เพื่อออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การใช้แนวคิด SOA และ Component based ในการออกแบบระบบ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างและทดสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศด้วยวิธีการต่างๆ

รส.777 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง 3 (3-0-9)
IS 777 Advanced Database Management
การจัดการฐานข้อมูลโมเดลต่าง ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบตาราง และไม่ใช่แบบตาราง เช่น ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ ฐานข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดระเบียบ การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งทางตรรกะและกายภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานการค้นคืนและการปรับแต่งสมรรถนะของฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการใช้งานพร้อมกัน บูรณภาพ (integrity) และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

รส.778 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-9)
IS 778 Information System Audit
การทำแผนการตรวจสอบ (Audit program) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ และเทคนิคต่างๆ ทั้งการตรวจสอบแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาสิ่งผิดปกติในสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายให้ทราบว่ากิจการมีการติดตั้งระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งการจำลองการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการตรวจสอบ แบบสอบถาม กระดาษทำการ และการรายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รส.785 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับธุรกิจ 3 (3-0-9)
IS 785 Machine Learning in Business
ศึกษาพื้นฐานทางเทคนิค ขั้นตอนวิธี (algorithm) และการประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการนำขั้นตอนวิธีหลากหลายแบบมาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ เนื้อหาที่เรียนจะครอบคลุมความรู้ต่าง ๆ เช่น การจำแนกประเภท (classification), การจัดกลุ่ม (clustering), การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning), การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (unsupervised learning), การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (reinforce learning), โครงข่ายประสาท (neural networks), การเรียนรู้แบบลึก (deep learning) และประเด็นทางด้านจริยธรรมในการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกระแสนิยม

รส.786 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์ 3 (3-0-9)
IS 786 Cloud Computing Management
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ และตัวอย่างของระบบงาน (Application) บนคลาวด์ สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัยใน การประมวลผลแบบคลาวด์ รวมทั้งประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่มีต่อธุรกิจ

รส.787 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-9)
IS 787 Wireless Technologies and Internet of Things
ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของ IoT การประยุกต์ใช้ IoT กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องของ IoT เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับ IoT การออกแบบ IoT ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้ IoT ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

รส.788 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3 (3-0-9)
IS 788 Service-Oriented Architecture (SOA)
ความหมายของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) ข้อดีข้อเสียของ SOA โมเดลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ SOA สถาปัตยกรรมของ SOA การวิเคราะห์และออกแบบโมดูลบริการ, เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการสร้าง SOA การควบคุมและกำกับดูแล SOA รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มโมดูลบริการและกรณีศึกษาของ SOA ในอุตสาหกรรมต่างๆ

รส.789 บูรณการความรู้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 (3-0-9)
IS 789 Integrating IS/IT Knowledge and Emerging Technology
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาบังคับทุกตัว รส.601 รส.611 รส.612 รส.651 รส.652 รส.653 รส.654 รส.691 และ บธ.630
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหาร รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีล่าสุดทางด้านระบบสารสนเทศที่ได้ศึกษามา เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

รส.791 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (3-0-9)
IS 791 Tools and Techniques for Business Data Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รส.651 การจัดการข้อมูลและปัญญาธุรกิจ และวิชา รส.691 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ การใช้งาน วิธีการ ข้อสมมติฐานเบื้องต้น และข้อจำกัดการใช้งานของโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่างๆ และวิธีการทางสถิติต่างๆ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นันพาราเมตริก (Non parametric Statistics) , Cluster analysis, Non-Linear regression, Logistic regression, Time series analysis เป็นต้น รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติต่างๆ

บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3 (3-0-9)
BA 610 Accounting for Decision Making
รูปแบบธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วน ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กำไร วิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม

บธ.620 การจัดการการเงิน 3 (3-0-9)
BA 620 Financial Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
แนวคิดและเป้าหมายในการตัดสินใจทางการเงิน และหน้าที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่า การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และอัตราต้นทุนของเงินทุน การจ่ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-9)
BA 640 Principles of Management and Human Resources Management
แนวคิดการบริหารและหน้าที่หลักในบริหารทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การวางแผน การอำนวยการ การนำ และการควบคุมกำกับดูแล รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริหารทำหน้าที่การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถถ่ายโอนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ผ่านบุคลากรในฐานะทรัพยากรอันมีค่า โดยเข้าใจถึงแนวคิดการออกแบบองค์การ การจัดหา พัฒนา รักษา และกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมเพื่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บธ.650 การจัดการปฏิบัติการ 3 (3-0-9)
BA 650 Operations Management
หลักพื้นฐานและเทคนิคในการจัดการปฏิบัติการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการกลยุทธ์การปฏิบัติการระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การจัดการกำลังการผลิต การจัดการกระบวนการ การจัดการสถานประกอบการ การเพิ่มผลิตภาพ การวางแผนการผลิตและการบริการ การกำหนดลำดับงาน การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการจัดการปฏิบัติการ การจัดการการปฏิบัติการในระดับโลก โดยจะศึกษาทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

บธ.704 การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค 1.5 (1-0-4.5)
BA 704 Business Management in Regional Contexts
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม ASEAN ในปี พ.ศ. 2558 บนพื้นฐานเสาหลัก 3 ประการที่ประกอบกันเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ เรื่องการเมืองและความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสังคมและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีระหว่างกันในด้านต่างๆ หลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้าระหว่างประเทศสมาชิก โอกาสการทำธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุน การเปิดเสรีทางด้านการค้าและการบริการ การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคล

บธ.711 การจัดการภาษี 3 (3-0-9)
BA 711 Tax Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
บทบาทของการจัดการภาษีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดการและการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

บธ.713 การบริหารต้นทุน 3 (3-0-9)
BA 713 Cost Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.610 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
บทบาทของการบริหารต้นทุนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณต้นทุน การวางแผนและการควบคุมด้วยงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างกำไร ต้นทุนคุณภาพการบัญชีตามความรับผิดชอบ ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การกำหนดราคาขาย การวางแผนต้นทุนสำหรับแต่ละช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่ากับการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนมาตรฐานระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

บธ.732 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 3 (3-0-9)
BA 732 Competitive Marketing Strategy
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.630 การจัดการการตลาด
แนวคิดและวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงความพร้อมและทรัพยากรของธุรกิจควบคู่กับโอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์โครงสร้างและสถานการณ์การแข่งขันในตลาด

บธ.734 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ 3 (3-0-9)
BA 734 Service Marketing and Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.630 การจัดการการตลาด
ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการต่อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีความแตกต่างระหว่าง สินค้า และ บริการ ซึ่งนำไปสู่ลักษณะเฉพาะและปัญหาด้านการจัดการที่แตกต่างของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การวางแผนการตลาดการออกแบบส่วนผสมทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ แผนกำลังในการให้การบริการและแผนปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับแผนการตลาด การวางแผนบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บธ.752 การจัดการโซ่อุปทาน 3 (3-0-9)
BA 752 Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.630 การจัดการการตลาด และ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการ
แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันของธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและการจัดกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บธ.754 การจัดการปฏิบัติการด้านบริการ 3 (3-0-9)
BA 754 Service Operations Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.650 การจัดการปฏิบัติการ
ลักษณะเฉพาะของบริการโดยละเอียด การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการบริการ การออกแบบกระบวนการให้บริการ การบริหารดำเนินการกิจการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายกิจการบริการ ทั้งนี้ การศึกษาเน้นการประยุกต์ใช้กับกิจการบริการประเภทต่างๆ เช่น กิจการร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจสื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ให้บริการ

วิทยานิพนธ์

รส.800 วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
IS 800 Thesis
สร้างโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

การค้นคว้าอิสระ

รส.771 การค้นคว้าอิสระ 1 3 (3-0-6)
IS 771 Independent Study I
ศึกษาและทำโครงงานด้านระบบสารสนเทศที่ตนเองสนใจ ภายใต้การดูแล และแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา การพัฒนาโครงงานดังกล่าวอาจจะเป็นการพัฒนาหรือปรับใช้ระบบสารสนเทศ หรือการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ หรือการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ

รส.772 การค้นคว้าอิสระ 2 3 (3-0-6)
IS 772 Independent Study II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา รส.771การค้นคว้าอิสระ 1
ศึกษาและทำโครงงานด้านระบบสารสนเทศที่ต่อเนื่องจากการค้นคว้าอิสระ1