Qualification and Admission

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS]


อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

 

 

รุ่นที่ 14 Coming soon…

 

กำหนดการ วันที่
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ส. 1 ต.ค. 59- จ. 15 ม.ค. 60
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS อ. 31 ม.ค. 60
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ. 14 ก.พ. 60
วันสอบสัมภาษณ์ (เวลา 08.00 – 16.00 น) ส. 18 ก.พ. 60 ห้อง ........................... ห้อง ........................... ห้อง ...........................
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อ. 28 ก.พ. 60
นึกศึกษารายงานตัว อ. 28 ก.พ. 60
ปฐมนิเทศ (ภายในคณะฯ) (17.00 – 21.00 น.) มีนาคม 60
เปิดเรียน Precouse/2559 มีนาคม 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 12 (ต่างจังหวัด) พฤษภาคม 60
เปิดภาค 1/2560 พฤษภาคม 60
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน พฤษภาคม 60

ตุลาคม 2560

-1-
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th

  1 ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

กุมภาพันธ์ 2561

-2-
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS จันทร์ที่ 5 ก.พ. 61

-3-
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พุธที่ 14 ก.พ. 61

-4-
วันสอบสัมภาษณ์ อาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-5-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อังคารที่ 27 ก.พ. 61

มีนาคม 2561

-6-
นักศึกษารายงานตัว วันที่ 1 – 2 มี.ค. 61

-7-
ปฐมนิเทศ(ภายในคณะฯ 17.00 – 21.00 น.) 9 มี.ค. 61

-8-
เปิดเรียน Precouse/2560 20 มี.ค. 61

-9-
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20-27 มี.ค. 61

พฤษภาคม 2561

-10-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 13 (ต่างจังหวัด) 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

-11-
เปิดภาค 1/2561 15 พ.ค. 61

-12-
จดทะเบียนรายวิชาออนไลน์และชำระเงิน 2-11 พ.ค. 61

โครงการ MSMIS อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รุ่นที่ 14 Coming soon…

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไอทีมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.4 BILLION

Device Connect (The Internet of Things) จำนวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

4.4 ZETTABYTES

of Data Generated Annually ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปี

3.8 TRILLION

Dollars Invested in it Industry Globally จำนวนการลงทุนด้านไอทีที่มีมูลค่ามหาศาล

3.4 BILLION

Internet Users Worldwide จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

การคัดเลือกเข้าศึกษา
ADMISSION

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1. Online Apply ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/

2. SMART -II and English Score ยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART II) และคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

3. Interview ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

สถิตินักศึกษา

MSMIS STUDENT STATS

สัดส่วนสาขาวิชาระดับปริญญาตรีก่อนเข้ามาศึกษาต่อที่ MSMIS undergraduate majors ratio of msmis students

Balancing Technology and Management หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องชำนาญด้านไอที

19

ธุรกิจ / บัญชี / การเงิน biz / acc / fin

7

สถิติ / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ stats / marketing / econ

7

สังคม / ศิลปะ / มนุษย์ social / art / HUMAN

22

สาขาอื่นๆ others

45

ไอที / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม MIS / it / science / engineer

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 13 1 ตุลาคม 60 – 15 มกราคม 61
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่