Qualification and Admission

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหลักสูตร
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
ข้อ 23 การกำหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อกำหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

** รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 43 คน

การสมัครสอบ

 

วิธีการสมัครสอบ
สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th
บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2) ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
3) ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดยอีเมลหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ Email: grad@tbs.tu.ac.th
4) ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงไทย
2) ธนาคารกสิกรไทย
3) ธนาคารทหารไทยธนชาติ

 

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1) ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
2) ธนาคารกสิกรไทย อัตราในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท
หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือเลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ หน่วยบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้สมัครในทุกกรณี

 

ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน
ส่วนที่ 2 เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้
*สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ Login ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งหน่วยบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

 

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อีเมล: grad@tbs.tu.ac.th โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครสอบได้ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th (โดยเอกสารตัวจริงให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

 

หลักฐานการสมัครสอบ การบันทึกชื่อไฟล์
1. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร_Pay
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร_Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– กรณีนักศึกษาไม่มีหรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาไม่ถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของหลักสูตรก่อนสมัครเข้าศึกษาอนุโลมให้เข้าศึกษาก่อนได้แต่ให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดหรือยื่นหลักฐานการเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษตามงื่อนไขที่ระบุ ที่คณะภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร_Eng
4. ผลสอบของ SMART-II ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจาก ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)
MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร_SM
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (สามารถใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานท่านได้)

Download ไฟล์ .docx Download ไฟล์ .pdf

MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร_Experience
6. ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ขนาด 1.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวกและพื้นหลังเป็นสีพื้น MSMIS19_เลขที่ใบสมัคร
กำหนดการ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567)
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
ยื่นหลักฐานการสมัคร/ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
(ผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS/
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน)
ภายใน
31 ม.ค. 67
ภายใน
25 มี.ค. 67
ภายใน 6 พ.ค. 67
ส่งหลักฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 ก.พ. 67 28 มี.ค. 67 13 พ.ค. 67
สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 67 30 มี.ค. 67 18 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 ก.พ. 67 5 เม.ย. 67 24 พ.ค. 67
รายงานตัว พร้อมยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน (ออนไลน์) 16 – 18 ก.พ. 67 5 – 7 เม.ย. 67 24 – 26 พ.ค. 67
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน www.reg.tu.ac.th แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศผลยื่นเทียบ 21 ก.พ. 67 10 เม.ย. 67 29 พ.ค. 67
ชำระค่าลงทะเบียน 23 ก.พ. 67 18 เม.ย. 67 31 พ.ค. 67
เปิดเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-course) มิ.ย. – ก.ค. 67
เปิดภาคการศึกษา 1/2567 ส.ค. 67
กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) ปีการศึกษา 2567
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2567  1 – 15 มกราคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
2/2567  4 – 18 มีนาคม 2567 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
3/2567 🔥🔥🔥
(ยื่นสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 ทัน!!!)
6 – 22 เมษายน 2567 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th

(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจาก
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)

กำหนดการสมัครและการสอบ TU-GET ปี 2567
เดือน ประเภท รับสมัคร วันสอบ
เมษายน 67 CBT 1 – 10 เม.ย. 67 ส. 20 เม.ย. 67 ส. 27 เม.ย. 67
PBT อา. 21 เม.ย. 67 อา. 28 เม.ย. 67
พฤษภาคม 67 CBT 1 – 10 พ.ค. 67 ส. 18 พ.ค. 67 ส. 25 พ.ค. 67
PBT อา. 19 พ.ค. 67 อา. 26 พ.ค. 67
มิถุนายน 67 CBT 1 – 10 มิ.ย. 67 ส. 22 มิ.ย. 67 ส. 29 มิ.ย. 67
PBT อา. 23 มิ.ย. 67 อา. 30 มิ.ย. 67
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 800 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE
ที่ https://litu.tu.ac.th/testing/tu-get/

*มี 2 รอบต่อวัน คือ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 1 หรือ 2 รอบ
จัดสอบที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรับสมัคร
กำหนดการ วันที่
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ส. 1 ต.ค. 59- จ. 15 ม.ค. 60
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS อ. 31 ม.ค. 60
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ. 14 ก.พ. 60
วันสอบสัมภาษณ์ (เวลา 08.00 – 16.00 น) ส. 18 ก.พ. 60 ห้อง ........................... ห้อง ........................... ห้อง ...........................
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อ. 28 ก.พ. 60
นึกศึกษารายงานตัว อ. 28 ก.พ. 60
ปฐมนิเทศ (ภายในคณะฯ) (17.00 – 21.00 น.) มีนาคม 60
เปิดเรียน Precouse/2559 มีนาคม 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 12 (ต่างจังหวัด) พฤษภาคม 60
เปิดภาค 1/2560 พฤษภาคม 60
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน พฤษภาคม 60

ตุลาคม 2560

-1-
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th

  1 ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

กุมภาพันธ์ 2561

-2-
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS จันทร์ที่ 5 ก.พ. 61

-3-
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พุธที่ 14 ก.พ. 61

-4-
วันสอบสัมภาษณ์ อาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-5-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อังคารที่ 27 ก.พ. 61

มีนาคม 2561

-6-
นักศึกษารายงานตัว วันที่ 1 – 2 มี.ค. 61

-7-
ปฐมนิเทศ(ภายในคณะฯ 17.00 – 21.00 น.) 9 มี.ค. 61

-8-
เปิดเรียน Precouse/2560 20 มี.ค. 61

-9-
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20-27 มี.ค. 61

พฤษภาคม 2561

-10-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 13 (ต่างจังหวัด) 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

-11-
เปิดภาค 1/2561 15 พ.ค. 61

-12-
จดทะเบียนรายวิชาออนไลน์และชำระเงิน 2-11 พ.ค. 61

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไอทีมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.4 BILLION

Device Connect (The Internet of Things) จำนวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

4.4 ZETTABYTES

of Data Generated Annually ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปี

3.8 TRILLION

Dollars Invested in it Industry Globally จำนวนการลงทุนด้านไอทีที่มีมูลค่ามหาศาล

3.4 BILLION

Internet Users Worldwide จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
qualification-admission-msmis

การคัดเลือกเข้าศึกษา
ADMISSION

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1. Online Apply ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/

2. SMART -II and English Score ยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART II) และคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

3. Interview ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

สถิตินักศึกษา

MSMIS STUDENT STATS

สัดส่วนสาขาวิชาระดับปริญญาตรีก่อนเข้ามาศึกษาต่อที่ MSMIS undergraduate majors ratio of msmis students

Balancing Technology and Management หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องชำนาญด้านไอที

27

บริหาร/บัญชี/เศรษฐศาสตร์

17

สังคม/นิติ/รัฐศาสตร์ / ภาษาศาสตร์/นิเทศศาสตร์/การโรงแรม

13

วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

6

สถิติ / บรรณารักษ์ / แพทย์ / พยาบาล / อื่น ๆ

37

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / MIS / วิศวคอมพิวเตอร์ / IT / อื่น ๆ

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 18 วันที่ 14 พ.ย. 65 – 1 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่